Athena 1 - Lewis satellite

Athena 2 - Lunar Prospector